VIDEO

いきのこり●ぼくら

Director:Koichiro Tsujikawa

Cast:Ichiko Aoba・Yukina Sakai
Camera:Toyotaro Shigemori
Steadicam:Koji Naoi
Director of Photography:Misaki Hikosaka
Art Director:Toshihide Sakai(TATEO)
Stylist:Kaoru Matsuoka
Color Correction:Masahiro Hasegawa
Ofline Editor:Nao Watanabe
Production Manager:Daisuke Hirata
Producer:Kentaro Ishibashi(Spoon.)・Sanae Asano